forex trading logo

Home Oferta educationala 2015-2016

 

01

 

 

 1. I.PRECIZ?RI GENERALE

 

Viziunea propus? de ?coala Gimnazial? Verne?ti este:

          ?coala Verne?ti va fi pentru nv???mntul buzoian un centru al promov?rii inova?iei ?i oportunit??ilor n ce prive?te: tehnologia didactic?, rela?iile dintre ?coal? ?i comunitate, formarea tinerilor cet??eni ai U.E.; un loc n care tinerii s? nve?e ?i s? se dezvolte n armonie, sub ndrumarea cadrelor implicate activ n educa?ie. ?coala Verne?ti va fi o ?coal? n care valorile umane vor g?si un mediu favorabil dezvolt?rii.

n acest context ?coala verne?tean? ?i propune s? realizeze un nv???mnt:

  bine sus?inut de societate ?i pentru comunitate (aloc?ri bugetare pe m?sura, sprijin acordat de comunitate, de agen?ii economici, profesori forma?i pentru a r?spunde nevoilor comunitare);

  retehnologizat (laboratoare cu dot?ri corespunz?toare, tehnologii didactice modernizate, ntr-un spa?iu nou care s? r?spund? cerin?ei sanitare ?i exigen?elor formatorilor ?i beneficiarilor);

  deschis, promovnd egalitatea ?anselor, care s? dezvolte dimensiunea european? n educa?ie la toate nivelurile;

  cu standarde ridicate bazate pe cercetare ?i inovare n practica pedagogic? prin utilizarea noilor tehnologii informa?ionale ?i de comunicare;

  care s? p?streze tradi?iile locale,  dezvoltnd sentimentul apartenen?ei la comunitate;

  bazat pe un management profesional n toate domeniile func?ionale.

       Conform legisla?iei n vigoare, ?coala a decis num?rul de ore pentru disciplinele obligatorii n cazul existen?ei plajelor orare ?i pentru cele op?ionale, ?innd cont de urm?toarele criterii:

 • Utilizarea eficient? a resurselor umane ?i materiale;
 • Preg?tirea personalului didactic;
 • Interesele elevilor;
 • Cerin?ele p?rin?ilor;
 • Interesele ?i leg?turile cu comunitatea local?.

n proiectarea ofertei curriculare s-au avut n vedere urm?toarele criterii:

 • Armonizarea exigen?elor sociale cu cele individuale;
 • Integrarea unor cursuri cu caracter inter- ?i transdisciplinar, cu valen?e formative deosebite (educa?ia pentru s?n?tate; educa?ia antreprenorial?);
 • Asigurarea unor discipline op?ionale viznd preg?tirea de specialitate, diferen?iate conform specializ?rii.
 • Necesitatea st?pnirii la nivel superior a unei limbi str?ine, precum ?i a tehnologiei informa?iei ?i a dezvolt?rii capacit??ii de a comunica interactiv;
 • Atractivitate, actualitate, diversitate n vederea l?rgirii posibilit??ii de valorificare a resursei ,,elevi, a disponibilit??ii de nv??are, a intereselor, a abilit??ilor ?i a capacit??ilor fiec?rui elev n parte;
 • Crearea unui cadru adecvat care s? permit? o colaborare avantajoas? ?coal?-comunitate, atragerea sprijinului comunit??ii, precum ?i valorificarea oportunit??ilor oferite de comunitate;
 • Armonizarea intereselor ?colii cu cele ale elevilor ?i p?rin?ilor;
 • Armonizarea valorilor culturale ?i regionale cu cele jude?ene ?i na?ionale;
 • Completarea acestei oferte curriculare printr-o bogat? ofert? extracurricular?, tocmai pentru a crea oportunit??i de formare ?i dezvoltare a elevilor verne?teni.

 

 1. II.PREZENTAREA SUCCINT? A ?COLII

 

?coala Gimnazial? ,,N.I.Jilinschi Verne?ti este amplasat? n centrul localit??ii Verne?ti, sat situat la mai  pu?in de 10 km de ora?ul Buz?u, pe DN 10 Buz?u Bra?ov. Comuna  Verne?ti, cu  o  suprafa??  de  circa  10.000  ha, se  ncadreaz?  n  extremitatea  vestic?  a  B?r?ganului  Nordic, avansnd  spre  zona  Subcarpa?ilor  Curburii. Popula?ia comunei este n prezent, conform Recens?mntului popula?iei din 2002, de circa 8697 de persoane.

 

Structurile ?colii Gimnaziale ,,N.I.Jilinschi Verne?ti,

 n anul ?colar 2015-2016

 

 • ?coala Gimanzial? ,,N.I.Jilinschi Verne?ti
 • ?coala Primar? S?senii Noi
 • GPN Verne?ti
 • GPN S?senii Noi
 • GPN Ni?cov

 

Niveluri de ?colarizare

Nivelurile de ?colarizare actuale din ?coala Verne?ti:

 • pre?colar;
 • primar;
 • gimnazial.

 

 

Nr.

crt.

 

Unitatea

nv. pre?colar

nv. primar

nv. gimnazial

Nr.

grupe

Nr.

pre?colari

Nr.

clase

Nr. elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

1.

?coala Verne?ti

-

-

8

163

8

132

2.

SO4 S?senii Noi

-

-

1

10

-

-

3.

GPN Verne?ti

3

53

-

-

-

-

4.

GPN Ni?cov

2

30

-

-

-

-

5.

GPN S?senii Noi

1

11

-

-

-

-

 

TOTAL

7

105

9

170

8

132

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Unitatea

TOTAL

Nr.

grupe/clase

Nr. de

copii/elevi

1.

?coala Gimnazial? Verne?ti

16

292

2.

?coala Primar? S?senii Noi

1

10

3.

GPN Verne?ti

3

53

4.

GPN Ni?cov

2

30

5.

GPN S?senii Noi

1

11

6.

GPN Mierea

1

11

 

TOTAL

24

407 


Analiznd datele statistice din tabelul de mai sus putem observa ponderea fiec?rei structuri, n parte:


1

 

 

RESURSE UMANE personalul didactic, didactic auxiliar ?i nedidactic

 

 

 

Calificarea cadrelor didactice

din ?coal?

Nr.

Procent

Cadre didactice cu doctorat

0

0,0%

Cadre didactice cu gradul I

19

59,4%

Cadre didactice cu gradul II

5

15,6%

Cadre didactice cu definitivat

5

15,6%

Cadre didactice f?r? definitivat

3

9,4%

Personal didactic necalificat

0

0,0%

Total

32

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

RESURSE UMANE didactic auxiliar ?i nedidactic

          La nivelul ?colii noastre,  bunul mers al procesului instructiv-educativ este completat ?i de trei cadre care fac parte din categoria personalului auxiliar.

          Compartimentul contabilitate are n componen?? o contabil? care mpreun? cu managerul ?colii ?i pe baza hot?rrilor Consiliului de administra?ie gestioneaz? bugetul ?colii.

          Compartimentul secretariat prin natura serviciilor pe care le presteaz? conduce ?i el la eficientizarea managementului la nivelul ?colii.

          n plus, activit??ile din cadrul laboratoarelor de informatic?, chimie ?i biologie ct ?i activit??ile specifice bibliotecii ?i a CDI-ului sunt realizate cu succes prin implicarea direct? a celor dou? laborante care activeaz? la noi.

          Personalul nedidactic asigur? la rndul s?u func?ionarea normal? a activit??ilor derulate la nivelul ?colii. n plus, rela?ia pe care ace?tia o dezvolt? cu elevii ?colii ?i cu celelalte departamente este una deschis?, eficient?, de colaborare.

 

Rezultate deosebite nregistrate

 • Realizarea planului de ?colarizare n propor?ie de 100%;
 • Dotarea s?lilor cu mobilier modern;
 • Informatizarea ?i optimizarea procesului folosirea sistemului AEL la disciplinele: informatic?, chimie, geografie, biologie, TIC;
 • Elaborarea de programe ?i suporturi de curs pentru CD?-uri;
 • Colaborarea cu p?rin?ii, cu poli?ia ?i cu biroul de asisten?? social? din cadrul Prim?riei Verne?ti pentru evitarea absenteismului ?i a abandonului ?colar;
 • Crearea de fonduri extrabugetare;
 • Promovarea pozitiv? a imaginii ?colii cu ajutorul presei locale. 

 

          Elevilor capabili de performan?? li se acord? consulta?ii fie pentru aprofundarea cuno?tin?elor fie pentru achizi?ionarea de noi cuno?tin?e. Astfel datorit? perseveren?ei ?i seriozit??ii cu care elevii no?tri se preg?tesc, au cunoscut laurii succesului.

          Iat? cteva dintre rezultate ob?inute de elevii ?colii care au participat la diferite concursuri ?colare:

 

Nr.

crt.

CONCURSUL

Nivelul

Nr. de elevi participan?i

Rezultate ob?inute

Data/ Perioada

 

1.

Concursul Na?ional de proiecte de mediu Etapa Na?ional?, Muncelu-Ia?i

a VIII-a

2

II

Medalie de argint

20 iulie

2015

 

2.

Concursul Na?ional de proiecte de mediu Etapa jude?ean?

V - VIII

5

2 premii I, 2 premii III

10 iunie 2015

3.

Concurs Interna?ional de fotoreportaj EAThink 2015

Pre?colar

20

Locul IV, nivel na?ional

iunie 2015

4.

Concursul Interjude?ean ,,mpreun? pentru un viitor verde!

V - VIII

32

2 premii I, 2 premiu II, 2 premii III, 2 men?iuni

5 iunie 2015

5.

 

 

Concursul ?colar na?ional de Competen?? ?i Performan??-Etapa Na?ional? a concursului Comper- Comunicare ?i Matematic?

I-IV

89

2 premii I, 1 premiu II, la etapa na?ional?

iunie 2015

6.

Concurs Na?ional Jocurile copil?riei

Pre?colar

35

2 premii I, 2 premiu II, 4 premii III

iunie 2015

7.

Concursul jude?ean ,,Copil?rie, vis f?r? sfr?it

Pre?colar

38

4 premii I, 4 premiu II, 6 premii III, 10 men?iuni

iunie 2015

8.

Concurs Na?ional - ,,Pe aripile fanteziei n lumea copil?riei

Pre?colar

18

2 premii I, 2 premiu II, 4 premii III

iunie 2015

9.

Concursul jude?ean ,,Romnia ?i Uniunea European? edi?ia I

V - VIII

3 1 echipaj

Premiul II

7 mai 2015

10.

Simpozionul Interna?ional ,,Literatura ?i celelalte arte, Ia?i, crea?ie literar?

V - VIII

5

1 men?iune

28-29 mai 2015

11.

Concursul Na?ional de Crea?ie Plastic? ?i Abilit??i Practico-Aplicative ,,Na?terea Domnului Rena?terea Bucuriei ed. a IV-a, Ia?i (CAER 31504/poz.864)

V - VIII

15

1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 men?iune,

1 premiu special

Noiembrie-aprilie 2015

12.

Concursul Sportiv Tenis de mas?

V - VIII

7

1 premiu I

Aprilie 2015

13.

Concursul Jude?ean ,,Toponimie, geografie istoric? ?i etnografie n zona Buz?ului, ed. a III-a, Berca

V - VIII

2

1 premiu I

Aprilie 2015

14.

Concursul Jude?ean ,,Salv?m! Recicl?m!Protej?m!, ed. I, Buz?u,

CAEJ 300/J/B4/23.01.2015

V - VIII

10

2 premii I, 1 premiu II

Mai 2015

15.

Concursul Interjude?ean ,,Europa, casa mea, Br?ila, sec. cultur? general, CAER poz.287

V - VIII

18

3 premii II, 3 premii III, 4 men?iuni

1 premiu special

15 mai 2015

16.

Concursul ?colar ,,Cupa Micului Handbalist

V - VIII

19

1 premiu II

Mai 2015

17.

,,Copil?rie fericit, edi?ia a IV-a,

GPP Nr. 4 Buz?u

pre?colar

15

1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III

Mai 2015

18.

Concursul Na?ional ,,Pe aripile fanteziei n lumea copil?riei

pre?colar

15

1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III

Mai 2015

19.

Mici pietoni, via?a are prioritate!- Concurs Na?ional

pre?colar

15

1 premiu I, 1 men?iune

Mai 2015

20.

Concurs interjude?ean Zmbet si culoare din literatura pentru copii

pre?colar

10

2 premii I

Mai 2015

21.

,,M?r?i?oare, m?r?i?oare,GPP nr 8 Buz?u

pre?colar

8

1 premiu I, 1 premiu II

Martie 2015

22.

,,Micii actori pe  marea scen? a teatrului

pre?colar

1

1 men?iune

Februarie 2015

23.

Concursul sportive ,,Cupa Verne?ti

V - VIII

20

1 premiu I

Februarie 2015

24.

ONSS SAH, TENIS DE MAS? gimnaziu, etapa intercentru, Prscov

V - VIII

11

1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III, men?iuni

Ianuarie 2015

25.

Concursul Interna?ional

TIMTIM TIMY

pre?colar

9

6 premii I, 2 premii II, 1 premiu III

Decembrie 2014

pre?colar

16

9 premii l, 3 premii ll,

2 premii lll, 2 men?iuni

Decembrie 2014

pre?colar

16

6 premii l, 6 premii ll

2 premii lll, 2 men?iuni

Mai 2015

pre?colar

          23

17 premii I, 3 premii II

3 premii III

Decembrie 2014


   CURRICULUM 


 

a) Programele ?colare utilizate sunt cele avizate de M.E.C.S. Pentru elevii cu C.E.S. ?coala asigur? sprijinul n preg?tire prin intermediul unui profesor itinerant, dar ?i prin ore de preg?tire suplimentar?.

 

          n cazul elevilor nregistra?i cu r?mneri n urm? la diferite discipline sunt elaborate Planuri personale de interven?ie pentru fiecare elev ?i sunt organizate ore prin care se vizeaz? recuperarea acestor eventuale lacune.

 

 
b) Sunt utilizate manuale alternative. Este acoperit necesarul de manuale n propor?ie de 100%.

 

 
c) Curriculumul la decizia ?colii este flexibil adaptat la cerin?ele p?rin?ilor, elevilor ?i n corela?ie cu resursele umane ?i materiale de care dispune ?coala.

 

         

 

          Pentru anul ?colar 2015-2016, C.D.?.-ul ?colii noastre const? n:

 

 

 

 A.?coala Verne?ti


 

Nr.

crt.

 

Clasa

Denumirea

op?ionalului

Cadrul

didactic

Nr. de

ore

1.

Preg?titoare

,,Educa?ie financiar? prin joc

Dedu Iuliana

1

I A

,,Educa?ie financiar? prin joc

Dasc?lu Monica

1

I B

,,Educa?ie financiar? prin joc

Ralea Mihaela

1

a II-a

,,Educa?ie financiar? prin joc

Toader Loredana

1

2.

a III-a

,,Educa?ie financiar? prin joc

Pinghel Daniela

1

3.

a IV-a A

,,Cartea, prietena mea

Iva?cu Ana

1

4.

a IV-a B

,,Cartea, prietena mea

M?nescu Cristinela

1

5.

a V-a A

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Petcu Gra?iela

1

6.

a V-a B

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Petcu Gra?iela

1

7.

a VI-a A

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Petcu Gra?iela

1

8.

a VI-a B

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Petcu Gra?iela

1

9.

a VII-a

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Fruja Ecaterina

1

10.

a VIII-a A

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Fruja Ecaterina

1

11.

a VIII-a B

,,Tehnologia  informatiei ?i comunica?iilor

Fruja Ecaterina

  


B.?coala S?senii Noi

 

 

Nr.

crt.

 

Clasa

Denumirea

op?ionalului

Cadrul

didactic

Nr. de

ore

1.

Preg[titoare

,,S?n?tatea, bunul cel mai de pre?

Pavel C?t?lin

1

2.

I

,,S?n?tatea, bunul cel mai de pre?

Pavel C?t?lin

1

3.

a II-a A

,,Tehnici de nv??are eficient?

Pavel C?t?lin

1

4.

a III-a

,,Tehnici de nv??are eficient?

Pavel C?t?lin

1C.NIVEL PRE?COLAR

 

 

 

Nr.

crt.

 

Gr?dini?a

 

Grupa

Denumirea

op?ionalului

Cadrul

didactic

Nr. de

ore

 

 

 

1.

 

 

 

GPN Verne?ti

Mijlocie

 

,,Magia culorilor

Manea Cristina

1

1

Mare

Educa?ia pentru s?n?tate

,,Micii ecologi?ti

Arsene Veronica

1

1

Nivel II gr. combinat?

Educa?ia pentru s?n?tate

D?ni?? Rodica

1

1

 

5.

GPN S?senii Noi

Grup? combinat?

 

,,Creativitate, fantezie ?i joc

Badiu Mihaela

1 

RESURSE MATERIALE

 

 

 

?coala dispune de cabinete de diferite specialit??i. Acestea sunt: cabinet de limba englez?, cabinet de limba francez?, laborator de fizic?, laborator de chimie, cabinet de geografie, 2 cabinet de informatic? cu re?ea AeL ?i conectate la internet, re?ea de calculatoare la CDI, calculatoare individuale n s?lile de clas?.

 

          Dotarea acestor cabinete cu materiale didactice este foarte bun?. De remarcat este faptul c? multe dintre orele de chimie, biologie, geografie ?i fizic? sunt ?inute n cabinetul A.E.L.

 

 • ?coala Gimnazial?  ,,N. I. Jilinschi Verne?ti

 

Spa?iul ?colii este format din dou? corpuri.

 

 • Corpul vechi are o suprafa?? de cca.300 m.p. ?i aici func?ioneaz? o sal? de festivit??i, o sal? de sport ?i o anex? a acesteia, o extindere a CDI-ului. Tot aici exist? ?i 2 s?li de a?teptare utilizate de elevii naveti?ti. Acest corp vechi are prev?zut ?i un grup sanitar propriu, exterior, de 25 m.p.
 • Corpul nou al ?colii a fost inaugurat la nceputul anului ?colar 2008-2009, cl?dire P+1, incluznd: 10 s?li de clas?, 4 laboratoare, 4 spa?ii pentru administra?ie, 1 CDI + bibliotec? ?i 3 grupuri sanitare. Din punct de vedere al suprafe?elor acestea totalizeaz? 1500 m.p.
 • ?coala cu clasele I-IV S?senii Noi+GPN S?senii Noi

 

Aceast? ?coal? este una nou? modular?, dat n folosin?? n 2007. Este format? din 2 s?li de clas?, 1 sal? de sport, 2 spa?ii anexe, totaliznd 180 m.p. nc?lzirea ?colii ?i a gr?dini?ei se realizeaz? prin intermediul unei centrale electrice. Grupul sanitar este exterior acestei cl?diri.

 

 • GPN Verne?ti are o suprafa?? de 420 m.p., este un loc nou, reabilitat complet ?i avnd grupurile sanitare conform standardelor, nc?lzit? fiind de o central? care folose?te drept combustibil lemnul.
 • GPN Ni?cov cu o suprafa?? de cca. 80 m.p. se bucur? de includerea ntr-un proiect de reabilitare total?, aceasta incluznd ?i realizarea grupului sanitar n interiorul cl?dirii, dar ?i instalarea sistemului de nc?lzire n mod centralizat, cu central? pe lemne. Proiectul a fost realizat n propor?ie de 100% din fondurile Consiliului Local Verne?ti.

 

Transportul elevilor la ?i de la ?coal? este asigurat pentru pre?colarii ?i ?colarii din ciclu pre?colar, primar ?i gimnazial prin intermediul celor dou? microbuze noi, marca Opel ?i Ford.

 

Pentru refacerea cur?ii interioare a ?colii Gimnaziale Verne?ti a fost realizat? o cerere de sponsorizare c?tre S.C. STRABAG S.R.L. n prezent, aceast? curte a ?colii este pavat? cu pietri?.

 

         

 

BIBLIOTECA

 

          Biblioteca ?colii dispune de un num?r impresionant de volume de c?r?i, peste 10000. Ca urmare a acestui fapt un num?r mare de elevi folosesc aceste volume pentru studiul individual. Prin activit??ile propuse biblioteca vine n completarea procesului instructiv educativ. Astfel, num?rul persoanelor care frecventeaz? biblioteca este de aproximativ 3000/an ?colar.

 

 

 

CDI-ul

 

C.D.I.-ul ofer? o viziune nou? despre ce nseamn? a nv??a modern, cum s? ?tii s? cau?i singur informa?iile de care ai nevoie, s? fii mereu n pas cu nout??ile ap?rute pe plan na?ional ?i mondial. C.D.I.-ul din ?coala Gimnazial? Verne?ti este locul unde elevii, cadrele didactice ?i p?rin?ii vin cu pl?cere pentru a-?i mbog??i orizontul ?tiin?ific ?i cultural, unde se pot dezvolta prin mijloace moderne, unde pot comunica ?i desf??ura activit??i interculturale ?i de egalizare a ?anselor.

 

Dintre avantajele pe care le ofer? CDI-ul din ?coala noastr?:

 

 • C.D.I.-ul are dou? func?ii: func?ia de ,,bibliotec? ?i func?ia de ,,cercetare ?i prelucrare a materialului informativ
 • C.D.I.-ul este cadrul potrivit pentru preg?tirea activit??ilor extra?colare;
 • C.D.I.-ul este spa?iul n care are loc egalizarea ?anselor pentru grupurile dezavantajate (program de remediere ?colar?, consilierea copiilor cu CES de c?tre profesorii de sprijin, implicarea p?rin?ilor ?i comunit??ii n via?a ?colii prin activit??i de formare ?i parteneriat);
 • C.D.I.-ul este locul care incit? la lectur?;
 • Beneficiind de un fond divers ?i bogat de carte C.D.I.-ul r?spunde nevoii de cunoa?tere a elevului ?i curiozit??ii acestuia;
 • C.D.I.-ul este centrulcu resurse documentaremultimedia. El pune la dispozi?ia elevilor ?i a profesorilor toate informa?iile necesare desf??ur?rii activit??ii ?colare sau pentru l?rgirea orizontului cultural al elevilor. Furnizeaz? documentele necesare inform?rii ?colare ?i profesionale a elevilor n vederea integr?rii lor socio-profesionale;
 • C.D.I.-ul nu este doar locul n care sunt p?strate documentele, el este n acela?i timp ?i locul de ini?iere n c?utarea de informa?ii ?i a altor tehnici de documentare: utilizarea dic?ionarelor, enciclopediilor, a fi?ierelor de informa?ie; luarea de noti?e; realizarea fi?elor de lectur?; conceperea de fi?e tematice etc.;
 • Datorit? acestor moduri de tratare a resurselor, C.D.I.-ul joac? un rol pedagogic important n via?a ?colii.

 

 

 

ACTIVIT??I  EXTRACURRICULARE

 

Prin natura lor activit??ile extracurriculare vin s? completeze foarte bine latura educativ? a elevilor no?tri. De aceea ?coala noastr? ncurajeaz? ?i sprijin? aceste activit??i. Elevii ?colii noastre sunt implica?i n multe activit??i de acest fel.

 

De o importan?? major? sunt ac?iunile realizate n cadrul diferitelor parteneriate ?colare care sunt n derulare. Elevii ?colii noastre sunt implica?i n numeroase parteneriate ?i proiecte cu diferite institu?ii jude?ene ?i na?ionale.

 

 

 

 

 

CONCURSURI INI?IATE ?I DERULATE LA NIVELUL ?COLII

 

N ANUL ?COLAR 2015 2016

 

 

 

?CONCURSUL NA?IONAL ,,UN ZMBET, O FLOARE, O RAZ? DE SOARE PENTRU MAMA MEA edi?ia a VII-a

 

         

 

?CONCURSUL INTERJUDE?EAN ,,MPREUN? PENTRU UN VIITOR VERDE!              edi?ia a III-a

 

 

 

?CONCURSUL INTERJUDE?EAN ,,COPIL?RIE VIS F?R? SFR?IT!             edi?ia a IV-a

 

 

 

?CONCURSUL INTERJUDE?EAN ,,TO?I SUNTEM COPII! edi?ia I

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTELE EDUCATIVE DERULATE LA NIVELUL ?COLII

 

N ANUL ?COLAR 2015 2016

 

 

 

? Proiectul interna?ional EAThink

 

 • Parteneri: Austria, Croa?ia (jude?ele Primorsko Goransk ?i Istarska, Zagreb), Cipru , Fran?a, Ungaria, Italia (regiunile Lombardia, Piemont ?i Veneto), Malta, Polonia, Portugalia, Romnia (jude?ele Buz?u, Ilfov, Prahova ?i Municipiul Bucure?ti), Slovenia ?i Spania (Valle de Aizton)

 

 

 

? Proiectul eTwining ,,ABC Country

 

 

 

? Parteneriat educa?ional cu Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? Buz?u

 

 

 

? Parteneriatul educa?ional cu grupul firmelor buzoiene GREENGROUP

 

 

 

? Parteneriatul educa?ional cu Muzeul Na?ional al Literaturii Romne Bucure?ti

 

 

 

? Proiectul educa?ional jude?ean ,,Descoper? citind

 

 • Parteneri: Biblioteca Jude?ean? Buz?u ?i CCD Buz?u

 

 

 

? Proiectul educa?ional jude?ean ,,Un mediu curat pentru o via?? s?n?toas?

 

 • Parteneri: Ocolul Silvic Tis?u

 

 

 

? Proiectul educa?ional jude?ean ,,Strada, prieten sau du?man?

 

 • Parteneri: Poli?ia Jude?ean? Buz?u

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania