forex trading logo

Home Lista documentelor cf. Legii 544_2001

 MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICE

sc

?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

 

                                                                            

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

-          CONFORM  LEGII 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMA?IILE DE INTERES PUBLIC -NUMELE DOCUMENTULUI

Existen?a documentului n ?coal?

Observa?ii

DA

NU

I. ORGANIZAREA ?I FUNC?IONAREA GENERAL? A INSTITU?IEI

Ordine, instruc?iuni, regulamente ?i alte documente cu caracter normativ elaborate de MECS

 

Organigrama institu?iei

 

Fi?ele posturilor angaja?ilor

 

Programe ?i strategii /Programe manageriale semestriale ?i anuale

 

Calendarul activit??ilor educative

 

Rapoarte de activitate semestriale ?i anuale

 

Lista partenerilor ?i a programelor/proiectelor de colaborare n parteneriat

 

II. PLAN DE ?COLARIZARE, RE?EA ?COLAR?, NORMARE, SALARIZARE, EVIDEN?? INFORMATIZAT?

Graficul de ac?iuni privind fundamentarea cifrei de ?colarizare ?i stabilirea re?elei ?colare

 

Re?eaua, profilul ?i datele de contact

 

Statistici privind re?eaua ?colar? ?i popula?ia ?colar?

 

Normative referitoare la func?ionarea personalului nedidactic n sistemul de nv???mnt.

 

Metodologii, fi?e-tip de evaluare ?i rezultate ale concursurilor de acordare a grada?iilor de merit, a premiilor ?i distinc?iilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare ?i nedidactice

 

Lista beneficiarilor programelor na?ionale de sprijin pentru elevi

 

III. CURRICULUM

Planuri - cadru ?i programe ?colare pe discipline de nv???mnt

 

Lista manualelor

 

Structura anului ?colar n curs

 

Grafice semestriale/anuale de asisten??

 

Regulamente ?i grafice privind organizarea ?i desf??urarea olimpiadelor ?i concursurilor?colare; Rezultate ob?inute

 

Reglement?ri legale privind inscrierea n nv???mnt

 

Metodologii ?i grafice de organizare ?i desf??urare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen ?i evaluare, rezultatele examenului.

 

Lista programelor ?i proiectelor cu finan?are european? derulate n ?coal?

 

Proceduri privind perfec?ionarea personalului prin grade didactice

 

Oferta de formare continu? a CCD

 

Re?eaua furnizorilor de formare

 

IV. RESURSE UMANE

Situa?ii statistice privind num?rul total de posturi didactice, didactic auxiliare ?i nedidactice

 

Metodologia ?i calendarul privind mi?carea personalului didactic din nv???mntul preuniversitar

 

Documente, reglement?ri legale, calendare, privind organizarea ?i desf??urarea concursurilorpentru ocuparea func?iilor didactice

 

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea func?iilor didactice

 

V. PLANIFICARE FINANCIAR? ?I EVIDEN?? CONTABIL?

Resursele financiare ale Scolii Gimnaziale Verne?ti

 

Bugetul de venituri ?i cheltuieli pe an financiar

 

Bilan? contabil ?i execu?ie bugetar?

 

VI. SECRETARIAT

Indicatorul termenelor de p?strare al documentelor?

 

Statistici semestriale ?i anuale privind reclama?iile ?i sesiz?rile nregistrate

 

VII. INVESTI?II

Planuri ?i programe de investi?ii

Atunci cnd este cazul

Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investi?ii

Atunci cnd este cazul

Documente de atribuire a achizi?iilor publice, rezultate ale licita?iilor etc.

 


 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania