logoMINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

Comuna Verneşti; Judeţul Buzău

Tel.: 0238700380; fax: 0238511180; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

An școlar 2015-2016

 

MISIUNEA ȘCOLII:                                     

       ,,Şcoala noastră asigură condiţiile de climat şi confort pentru fiecare elev, fiind un centru socio-cultural pentru comunitate, pregătind tinerii pentru inimă, gând şi viaţă.’

 

 

01

 

 

 1. I.PRECIZĂRI GENERALE

 

Viziunea propusă de Şcoala Gimnazială Verneşti este:

          Şcoala Verneşti va fi pentru învăţământul buzoian un centru al promovării inovaţiei şi oportunităţilor în ce priveşte: tehnologia didactică, relaţiile dintre şcoală şi comunitate, formarea tinerilor cetăţeni ai U.E.; un loc în care tinerii să înveţe şi să se dezvolte în armonie, sub îndrumarea cadrelor implicate activ în educaţie. Şcoala Verneşti va fi o şcoală în care valorile umane vor găsi un mediu favorabil dezvoltării.

În acest context şcoala verneşteană îşi propune să realizeze un învăţământ:

ü  bine susţinut de societate şi pentru comunitate (alocări bugetare pe măsura, sprijin acordat de comunitate, de agenţii economici, profesori formaţi pentru a răspunde nevoilor comunitare);

ü  retehnologizat (laboratoare cu dotări corespunzătoare, tehnologii didactice modernizate, într-un spaţiu nou care să răspundă cerinţei sanitare şi exigenţelor formatorilor și beneficiarilor);

ü  deschis, promovând egalitatea şanselor, care să dezvolte dimensiunea europeană în educaţie la toate nivelurile;

ü  cu standarde ridicate bazate pe cercetare şi inovare în practica pedagogică prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare;

ü  care să păstreze tradiţiile locale,  dezvoltând sentimentul apartenenţei la comunitate;

ü  bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale.

       Conform legislaţiei în vigoare, şcoala a decis numărul de ore pentru disciplinele obligatorii – în cazul existenţei plajelor orare – şi pentru cele opţionale, ţinând cont de următoarele criterii:

 • Utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale;
 • Pregătirea personalului didactic;
 • Interesele elevilor;
 • Cerinţele părinţilor;
 • Interesele şi legăturile cu comunitatea locală.

În proiectarea ofertei curriculare s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • §Armonizarea exigenţelor sociale cu cele individuale;
 • §Integrarea unor cursuri cu caracter inter- şi transdisciplinar, cu valenţe formative deosebite (educaţia pentru sănătate; educaţia antreprenorială);
 • §Asigurarea unor discipline opţionale vizând pregătirea de specialitate, diferenţiate conform specializării.
 • §Necesitatea stăpânirii la nivel superior a unei limbi străine, precum şi a tehnologiei informaţiei şi a dezvoltării capacităţii de a comunica interactiv;
 • §Atractivitate, actualitate, diversitate – în vederea lărgirii posibilităţii de valorificare a resursei ,,elevi’’, a disponibilităţii de învăţare, a intereselor, a abilităţilor şi a capacităţilor fiecărui elev în parte;
 • §Crearea unui cadru adecvat care să permită o colaborare avantajoasă şcoală-comunitate, atragerea sprijinului comunităţii, precum şi valorificarea oportunităţilor oferite de comunitate;
 • §Armonizarea intereselor şcolii cu cele ale elevilor şi părinţilor;
 • §Armonizarea valorilor culturale şi regionale cu cele judeţene şi naţionale;
 • §Completarea acestei oferte curriculare printr-o bogată ofertă extracurriculară, tocmai pentru a crea oportunităţi de formare şi dezvoltare a elevilor verneşteni.

 

 1. II.PREZENTAREA SUCCINTĂ A ŞCOLII

 

Şcoala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi” Verneşti este amplasată în centrul localităţii Verneşti, sat situat la mai  puţin de 10 km de oraşul Buzău, pe DN 10 Buzău – Braşov. Comuna  Verneşti, cu  o  suprafaţă  de  circa  10.000  ha, se  încadrează  în  extremitatea  vestică  a  Bărăganului  Nordic, avansând  spre  zona  Subcarpaţilor  Curburii. Populaţia comunei este în prezent, conform Recensământului populaţiei din 2002, de circa 8697 de persoane.

 

Structurile Şcolii Gimnaziale ,,N.I.Jilinschi” Verneşti,

 în anul şcolar 2015-2016

 

 • ØŞcoala Gimanzială ,,N.I.Jilinschi” Verneşti
 • ØŞcoala Primară Săsenii Noi
 • ØGPN Verneşti
 • ØGPN Săsenii Noi
 • ØGPN Nişcov

 

Niveluri de şcolarizare

Nivelurile de şcolarizare actuale din Şcoala Verneşti:

 • preşcolar;
 • primar;
 • gimnazial.

 

 

Nr.

crt.

 

Unitatea

Înv. preşcolar

Înv. primar

Înv. gimnazial

Nr.

grupe

Nr.

preşcolari

Nr.

clase

Nr. elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

1.

Şcoala Verneşti

-

-

8

163

8

132

2.

SO4 Săsenii Noi

-

-

1

10

-

-

3.

GPN Verneşti

3

53

-

-

-

-

4.

GPN Nişcov

2

30

-

-

-

-

5.

GPN Săsenii Noi

1

11

-

-

-

-

 

TOTAL

7

105

9

170

8

132

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Unitatea

TOTAL

Nr.

grupe/clase

Nr. de

copii/elevi

1.

Şcoala Gimnazială Verneşti

16

292

2.

Şcoala Primară Săsenii Noi

1

10

3.

GPN Verneşti

3

53

4.

GPN Nişcov

2

30

5.

GPN Săsenii Noi

1

11

6.

GPN Mierea

1

11

 

TOTAL

24

407 


Analizând datele statistice din tabelul de mai sus putem observa ponderea fiecărei structuri, în parte:


1

 

 

RESURSE UMANE – personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

 

 

 

Calificarea cadrelor didactice

din școală

Nr.

Procent

Cadre didactice cu doctorat

0

0,0%

Cadre didactice cu gradul I

19

59,4%

Cadre didactice cu gradul II

5

15,6%

Cadre didactice cu definitivat

5

15,6%

Cadre didactice fără definitivat

3

9,4%

Personal didactic necalificat

0

0,0%

Total

32

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

RESURSE UMANE – didactic auxiliar şi nedidactic

          La nivelul şcolii noastre,  bunul mers al procesului instructiv-educativ este completat şi de trei cadre care fac parte din categoria personalului auxiliar.

          Compartimentul contabilitate are în componenţă o contabilă care împreună cu managerul şcolii şi pe baza hotărârilor Consiliului de administraţie gestionează bugetul şcolii.

          Compartimentul secretariat prin natura serviciilor pe care le prestează conduce şi el la eficientizarea managementului la nivelul şcolii.

          În plus, activităţile din cadrul laboratoarelor de informatică, chimie şi biologie cât şi activităţile specifice bibliotecii şi a CDI-ului sunt realizate cu succes prin implicarea directă a celor două laborante care activează la noi.

          Personalul nedidactic asigură la rândul său funcţionarea normală a activităţilor derulate la nivelul şcolii. În plus, relaţia pe care aceştia o dezvoltă cu elevii şcolii şi cu celelalte departamente este una deschisă, eficientă, de colaborare.

 

Rezultate deosebite înregistrate

 • ØRealizarea planului de şcolarizare în proporţie de 100%;
 • ØDotarea sălilor cu mobilier modern;
 • ØInformatizarea şi optimizarea procesului – folosirea sistemului AEL la disciplinele: informatică, chimie, geografie, biologie, TIC;
 • ØElaborarea de programe şi suporturi de curs pentru CDŞ-uri;
 • ØColaborarea cu părinţii, cu poliţia şi cu biroul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Verneşti pentru evitarea absenteismului şi a abandonului şcolar;
 • ØCrearea de fonduri extrabugetare;
 • ØPromovarea pozitivă a imaginii şcolii cu ajutorul presei locale. 

 

          Elevilor capabili de performanţă li se acordă consultaţii fie pentru aprofundarea cunoştinţelor fie pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe. Astfel datorită perseverenţei şi seriozităţii cu care elevii noştri se pregătesc, au cunoscut laurii succesului.

          Iată câteva dintre rezultate obținute de elevii școlii care au participat la diferite concursuri școlare:

 

Nr.

crt.

CONCURSUL

Nivelul

Nr. de elevi participanţi

Rezultate obţinute

Data/ Perioada

 

1.

Concursul Naţional de proiecte de mediu – Etapa Naţională, Muncelu-Iaşi

a VIII-a

2

II

Medalie de argint

20 iulie

2015

 

2.

Concursul Naţional de proiecte de mediu – Etapa judeţeană

V - VIII

5

2 premii I, 2 premii III

10 iunie 2015

3.

Concurs Internațional de fotoreportaj EAThink 2015

Preşcolar

20

Locul IV, nivel național

iunie 2015

4.

Concursul Interjudețean ,,Împreună pentru un viitor verde!”

V - VIII

32

2 premii I, 2 premiu II, 2 premii III, 2 mențiuni

5 iunie 2015

5.

 

 

Concursul şcolar naţional de Competenţă şi Performanţă-Etapa Naţională a concursului Comper- Comunicare și Matematică

I-IV

89

2 premii I, 1 premiu II, la etapa națională

iunie 2015

6.

Concurs Național „Jocurile copilăriei”

Preşcolar

35

2 premii I, 2 premiu II, 4 premii III

iunie 2015

7.

Concursul judeţean ,,Copilărie, vis fără sfârşit”

Preşcolar

38

4 premii I, 4 premiu II, 6 premii III, 10 mențiuni

iunie 2015

8.

Concurs Național - ,,Pe aripile fanteziei în lumea copilăriei”

Preşcolar

18

2 premii I, 2 premiu II, 4 premii III

iunie 2015

9.

Concursul judeţean ,,România şi Uniunea Europeană” – ediţia I

V - VIII

3 – 1 echipaj

Premiul II

7 mai 2015

10.

Simpozionul Internaţional ,,Literatura şi celelalte arte”, Iaşi, creaţie literară

V - VIII

5

1 mențiune

28-29 mai 2015

11.

Concursul Naţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative ,,Naşterea Domnului – Renaşterea Bucuriei” – ed. a IV-a, Iaşi (CAER 31504/poz.864)

V - VIII

15

1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mențiune,

1 premiu special

Noiembrie-aprilie 2015

12.

Concursul Sportiv – Tenis de masă

V - VIII

7

1 premiu I

Aprilie 2015

13.

Concursul Judeţean ,,Toponimie, geografie istorică şi etnografie în zona Buzăului”, ed. a III-a, Berca

V - VIII

2

1 premiu I

Aprilie 2015

14.

Concursul Judeţean ,,Salvăm! Reciclăm!Protejăm!”, ed. I, Buzău,

CAEJ 300/J/B4/23.01.2015

V - VIII

10

2 premii I, 1 premiu II

Mai 2015

15.

Concursul Interjudeţean ,,Europa, casa mea”, Brăila, sec. cultură general, CAER poz.287

V - VIII

18

3 premii II, 3 premii III, 4 mențiuni

1 premiu special

15 mai 2015

16.

Concursul Școlar ,,Cupa Micului Handbalist”

V - VIII

19

1 premiu II

Mai 2015

17.

,,Copilărie fericit”, ediția a IV-a,

GPP Nr. 4 Buzău

preşcolar

15

1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III

Mai 2015

18.

Concursul Naţional ,,Pe aripile fanteziei în lumea copilăriei”

preşcolar

15

1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III

Mai 2015

19.

„Mici pietoni, viața are prioritate!”- Concurs Național

preşcolar

15

1 premiu I, 1 mențiune

Mai 2015

20.

Concurs interjudețean „Zâmbet si culoare din literatura pentru copii”

preşcolar

10

2 premii I

Mai 2015

21.

,,Mărțișoare, mărțișoare”,GPP nr 8 Buzău

preşcolar

8

1 premiu I, 1 premiu II

Martie 2015

22.

,,Micii actori pe  marea scenă a teatrului”

preşcolar

1

1 mențiune

Februarie 2015

23.

Concursul sportive ,,Cupa Vernești”

V - VIII

20

1 premiu I

Februarie 2015

24.

ONSS SAH, TENIS DE MASĂ – gimnaziu, etapa intercentru, Pârscov

V - VIII

11

1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III, mențiuni

Ianuarie 2015

25.

Concursul Internațional

TIMTIM TIMY

preşcolar

9

6 premii I, 2 premii II, 1 premiu III

Decembrie 2014

preşcolar

16

9 premii l, 3 premii ll,

2 premii lll, 2 mențiuni

Decembrie 2014

preşcolar

16

6 premii l, 6 premii ll

2 premii lll, 2 mențiuni

Mai 2015

preşcolar

          23

17 premii I, 3 premii II

3 premii III

Decembrie 2014


   CURRICULUM 


 

a) Programele şcolare utilizate sunt cele avizate de M.E.C.S. Pentru elevii cu C.E.S. școala asigură sprijinul în pregătire prin intermediul unui profesor itinerant, dar și prin ore de pregătire suplimentară.

 

          În cazul elevilor înregistraţi cu rămâneri în urmă la diferite discipline sunt elaborate Planuri personale de intervenţie pentru fiecare elev și sunt organizate ore prin care se vizează recuperarea acestor eventuale lacune.

 

 
b) Sunt utilizate manuale alternative. Este acoperit necesarul de manuale în proporție de 100%.

 

 
c) Curriculumul la decizia şcolii este flexibil adaptat la cerinţele părinţilor, elevilor şi în corelaţie cu resursele umane şi materiale de care dispune şcoala.

 

         

 

          Pentru anul şcolar 2015-2016, C.D.Ş.-ul şcolii noastre constă în:

 

 

 

 A.Şcoala Verneşti


 

Nr.

crt.

 

Clasa

Denumirea

opţionalului

Cadrul

didactic

Nr. de

ore

1.

Pregătitoare

,,Educaţie financiară prin joc’’

Dedu Iuliana

1

I A

,,Educaţie financiară prin joc’’

Dascălu Monica

1

I B

,,Educaţie financiară prin joc’’

Ralea Mihaela

1

a II-a

,,Educaţie financiară prin joc’’

Toader Loredana

1

2.

a III-a

,,Educaţie financiară prin joc’’

Pinghel Daniela

1

3.

a IV-a A

,,Cartea, prietena mea”

Ivaşcu Ana

1

4.

a IV-a B

,,Cartea, prietena mea”

Mănescu Cristinela

1

5.

a V-a A

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Petcu Graţiela

1

6.

a V-a B

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Petcu Graţiela

1

7.

a VI-a A

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Petcu Graţiela

1

8.

a VI-a B

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Petcu Graţiela

1

9.

a VII-a

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Fruja Ecaterina

1

10.

a VIII-a A

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Fruja Ecaterina

1

11.

a VIII-a B

,,Tehnologia  informatiei şi comunicaţiilor”

Fruja Ecaterina

  


B.Şcoala Săsenii Noi

 

 

Nr.

crt.

 

Clasa

Denumirea

opţionalului

Cadrul

didactic

Nr. de

ore

1.

Preg[titoare

,,Sănătatea, bunul cel mai de preț’’

Pavel Cătălin

1

2.

I

,,Sănătatea, bunul cel mai de preț’’

Pavel Cătălin

1

3.

a II-a A

,,Tehnici de învățare eficientă’’

Pavel Cătălin

1

4.

a III-a

,,Tehnici de învățare eficientă’’

Pavel Cătălin

1C.NIVEL PREŞCOLAR

 

 

 

Nr.

crt.

 

Grădiniţa

 

Grupa

Denumirea

opţionalului

Cadrul

didactic

Nr. de

ore

 

 

 

1.

 

 

 

GPN Verneşti

Mijlocie

 

,,Magia culorilor”

Manea Cristina

1

1

Mare

Educaţia pentru sănătate

,,Micii ecologiști”

Arsene Veronica

1

1

Nivel II –gr. combinată

Educaţia pentru sănătate

Dăniţă Rodica

1

1

 

5.

GPN Săsenii Noi

Grupă combinată

 

,,Creativitate, fantezie şi joc”

Badiu Mihaela

1 

RESURSE MATERIALE

 

 

 

Şcoala dispune de cabinete de diferite specialităţi. Acestea sunt: cabinet de limba engleză, cabinet de limba franceză, laborator de fizică, laborator de chimie, cabinet de geografie, 2 cabinet de informatică cu reţea AeL şi conectate la internet, reţea de calculatoare la CDI, calculatoare individuale în sălile de clasă.

 

          Dotarea acestor cabinete cu materiale didactice este foarte bună. De remarcat este faptul că multe dintre orele de chimie, biologie, geografie şi fizică sunt ţinute în cabinetul A.E.L.

 

 • ØŞcoala Gimnazială  ,,N. I. Jilinschi” Verneşti

 

Spaţiul şcolii este format din două corpuri.

 

 • Corpul vechi are o suprafaţă de cca.300 m.p. Şi aici funcţionează o sală de festivităţi, o sală de sport şi o anexă a acesteia, o extindere a CDI-ului. Tot aici există şi 2 săli de aşteptare utilizate de elevii navetişti. Acest corp vechi are prevăzut şi un grup sanitar propriu, exterior, de 25 m.p.
 • Corpul nou al şcolii a fost inaugurat la începutul anului şcolar 2008-2009, clădire P+1, incluzând: 10 săli de clasă, 4 laboratoare, 4 spaţii pentru administraţie, 1 CDI + bibliotecă şi 3 grupuri sanitare. Din punct de vedere al suprafeţelor acestea totalizează 1500 m.p.
 • ØŞcoala cu clasele I-IV Săsenii Noi+GPN Săsenii Noi

 

Această şcoală este una nouă modulară, dat în folosinţă în 2007. Este formată din 2 săli de clasă, 1 sală de sport, 2 spaţii anexe, totalizând 180 m.p. Încălzirea şcolii şi a grădiniţei se realizează prin intermediul unei centrale electrice. Grupul sanitar este exterior acestei clădiri.

 

 • ØGPN Verneşti are o suprafaţă de 420 m.p., este un loc nou, reabilitat complet şi având grupurile sanitare conform standardelor, încălzită fiind de o centrală care foloseşte drept combustibil lemnul.
 • ØGPN Nişcov cu o suprafaţă de cca. 80 m.p. se bucură de includerea într-un proiect de reabilitare totală, aceasta incluzând şi realizarea grupului sanitar în interiorul clădirii, dar şi instalarea sistemului de încălzire în mod centralizat, cu centrală pe lemne. Proiectul a fost realizat în proporţie de 100% din fondurile Consiliului Local Verneşti.

 

Transportul elevilor la şi de la şcoală este asigurat pentru preșcolarii și şcolarii din ciclu preșcolar, primar și gimnazial prin intermediul celor două microbuze noi, marca Opel și Ford.

 

Pentru refacerea curţii interioare a Şcolii Gimnaziale Verneşti a fost realizată o cerere de sponsorizare către S.C. STRABAG S.R.L. În prezent, această curte a şcolii este pavată cu pietriş.

 

         

 

BIBLIOTECA

 

          Biblioteca şcolii dispune de un număr impresionant de volume de cărţi, peste 10000. Ca urmare a acestui fapt un număr mare de elevi folosesc aceste volume pentru studiul individual. Prin activităţile propuse biblioteca vine în completarea procesului instructiv educativ. Astfel, numărul persoanelor care frecventează biblioteca este de aproximativ 3000/an şcolar.

 

 

 

CDI-ul

 

C.D.I.-ul oferă o viziune nouă despre ce înseamnă a învăţa modern, cum să ştii să cauţi singur informaţiile de care ai nevoie, să fii mereu în pas cu noutăţile apărute pe plan naţional şi mondial. C.D.I.-ul din Şcoala Gimnazială Verneşti este locul unde elevii, cadrele didactice şi părinţii vin cu plăcere pentru a-şi îmbogăţi orizontul ştiinţific şi cultural, unde se pot dezvolta prin mijloace moderne, unde pot comunica şi desfăşura activităţi interculturale şi de egalizare a şanselor.

 

Dintre avantajele pe care le oferă CDI-ul din şcoala noastră:

 

 • C.D.I.-ul are două funcţii: funcţia de ,,bibliotecă” şi funcţia de ,,cercetare şi prelucrare a materialului informativ’’
 • C.D.I.-ul este cadrul potrivit pentru pregătirea activităţilor extraşcolare;
 • C.D.I.-ul este spaţiul în care are loc egalizarea şanselor pentru grupurile dezavantajate (program de remediere şcolară, consilierea copiilor cu CES de către profesorii de sprijin, implicarea părinţilor şi comunităţii în viaţa şcolii prin activităţi de formare şi parteneriat);
 • C.D.I.-ul este locul care incită la lectură;
 • Beneficiind de un fond divers şi bogat de carte C.D.I.-ul răspunde nevoii de cunoaştere a elevului şi curiozităţii acestuia;
 • C.D.I.-ul este centrulcu resurse documentaremultimedia. El pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. Furnizează documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale;
 • C.D.I.-ul nu este doar locul în care sunt păstrate documentele, el este în acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi a altor tehnici de documentare: utilizarea dicţionarelor, enciclopediilor, a fişierelor de informaţie; luarea de notiţe; realizarea fişelor de lectură; conceperea de fişe tematice etc.;
 • Datorită acestor moduri de tratare a resurselor, C.D.I.-ul joacă un rol pedagogic important în viaţa şcolii.

 

 

 

ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE

 

Prin natura lor activităţile extracurriculare vin să completeze foarte bine latura educativă a elevilor noştri. De aceea şcoala noastră încurajează şi sprijină aceste activităţi. Elevii şcolii noastre sunt implicaţi în multe activităţi de acest fel.

 

De o importanţă majoră sunt acţiunile realizate în cadrul diferitelor parteneriate şcolare care sunt în derulare. Elevii şcolii noastre sunt implicaţi în numeroase parteneriate şi proiecte cu diferite instituţii judeţene şi naţionale.

 

 

 

 

 

CONCURSURI INIȚIATE ȘI DERULATE LA NIVELUL ŞCOLII

 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

 

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL ,,UN ZÂMBET, O FLOARE, O RAZĂ DE SOARE PENTRU MAMA MEA” – ediţia a VII-a

 

         

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR VERDE!” –             ediţia a III-a

 

 

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,COPILĂRIE VIS FĂRĂ SFÂRȘIT!” –             ediţia a IV-a

 

 

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,TOȚI SUNTEM COPII!” – ediţia I

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTELE EDUCATIVE DERULATE LA NIVELUL ŞCOLII

 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

 

 

 

Proiectul internațional EAThink

 

 • Parteneri: Austria, Croaţia (judeţele Primorsko – Goransk şi Istarska, Zagreb), Cipru , Franţa, Ungaria, Italia (regiunile Lombardia, Piemont şi Veneto), Malta, Polonia, Portugalia, România (judeţele Buzău, Ilfov, Prahova şi Municipiul Bucureşti), Slovenia și Spania (Valle de Aizton)

 

 

 

Proiectul eTwining ,,ABC Country”

 

 

 

Parteneriat educaţional cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

 

 

 

Parteneriatul educaţional cu grupul firmelor buzoiene GREENGROUP

 

 

 

Parteneriatul educaţional cu Muzeul Național al Literaturii Române București

 

 

 

Proiectul educaţional județean ,,Descoperă citind’’

 

 • Parteneri: Biblioteca Județeană Buzău și CCD Buzău

 

 

 

Proiectul educaţional județean ,,Un mediu curat pentru o viață sănătoasă’’

 

 • Parteneri: Ocolul Silvic Tisău

 

 

 

Proiectul educaţional județean ,,Strada, prieten sau dușman?’’

 

 • Parteneri: Poliția Județeană Buzău

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top