MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

sc

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

 

                                                                            

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

-          CONFORM  LEGII 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC -NUMELE DOCUMENTULUI

Existența documentului în școală

Observații

DA

NU

I. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GENERALĂ A INSTITUȚIEI

Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MECS

ü 

Organigrama instituţiei

ü 

Fişele posturilor angajaţilor

ü 

Programe şi strategii /Programe manageriale semestriale și anuale

ü 

Calendarul activităţilor educative

ü 

Rapoarte de activitate semestriale și anuale

ü 

Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

ü 

II. PLAN DE ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ, NORMARE, SALARIZARE, EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ

Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare

ü 

Reţeaua, profilul şi datele de contact

ü 

Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară

ü 

Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.

ü 

Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice

ü 

Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi

ü 

III. CURRICULUM

Planuri - cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ

ü 

Lista manualelor

ü 

Structura anului şcolar în curs

ü 

Grafice semestriale/anuale de asistență

ü 

Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilorşcolare; Rezultate obţinute

ü 

Reglementări legale privind inscrierea în învăţământ

ü 

Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.

ü 

Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în școală

ü 

Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice

ü 

Oferta de formare continuă a CCD

ü 

Reţeaua furnizorilor de formare

ü 

IV. RESURSE UMANE

Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice

ü 

Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

ü 

Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilorpentru ocuparea funcţiilor didactice

ü 

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice

ü 

V. PLANIFICARE FINANCIARĂ ȘI EVIDENȚĂ CONTABILĂ

Resursele financiare ale Scolii Gimnaziale Vernești

ü 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar

ü 

Bilanţ contabil şi execuţie bugetară

ü 

VI. SECRETARIAT

Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor 

ü 

Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

ü 

VII. INVESTIȚII

Planuri şi programe de investiţii

Atunci când este cazul

Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii

Atunci când este cazul

Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor etc.

ü 


Top