MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICElogo

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

Localitatea Vernești; com. Vernești; jud. Buzău

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com


DECIZIA nr. 17 din 21.09.2015

privind constituirea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 

Având în vedere:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de invăţământ preuniversitar aprobat prin OMECS 5115/2014;
 • Legea educaţiei naţionale 1/2011;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări de Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
 • H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare si funcţionare
 • HG nr 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Hotărârea Consiliului de administraţie, întrunit în şedinţă în ziua de 21.09.2015 şi consemnat în registrul de procese verbale ale acestuia;
 • §Hotărârea Consiliului Local Vernești nr.38/2015.

 

În temeiul:

 • §Decizia ISJ Buzău nr. 894/01.08.2014.

 

Directorul Şcolii Gimnaziale „N.I. Jilinschi” Verneşti, judeţul Buzău, prof. Petcu Graţiela

 

DECIDE:

  Art.1. În anul şcolar 2015-2016 se constituie Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în următoarea componenţă:

 1. 1.Ralea- profesorpentru învățământul primar; coordonator CEAC
 2. 2.Petcu Grațiela – profesor; director Școala Vernești; membru
 3. 3.Fruja Ecaterina – profesor; coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; membru
 4. 4.Rajka Carmen - profesor; membru
 5. 5.Constantin Silvia - profesor; membru
 6. 6.Urjan Maria – profesor pentru învățământul preșcolar; membru
 7. 7.Crăciun Aurel - profesor; membru; reprezentantul sindicatului
 8. 8.Dascălu Monica - membru; reprezentantul Comitetului de părinţi
 9. 9.Roman Costel – reprezentantul administrației locale
 10. 10.Cosma Elena – elevă clasa a VII-a; reprezentantul elevilor.

   Art.2. Serviciul de secretariat –contabilitate duce la îndeplinire prezenta decizie.

 

 

Director                                                                                            Secretar

Prof. PETCU GRAȚIELA                                                                      CHIRIȚĂ FELICIA

Top