forex trading logo

Home Comisiile functionale in Scoala

MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICEsc

?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

                                                                             

 

COMISIILE DE LUCRU/COMISIILE METODICE

An ?colar 2015-2016


 

 • COMISIA PENTRU CURRICULUM
  • Petcu Gra?iela pre?edinte
  • Fruja Ecaterina coordonator programe ?i proiecte educative; responsabilul comisiei dirigin?ilor
  • Urjan Maria responsabil comisia metodic? a educatoarelor
  • M?nescu Cristinela - responsabil comisia metodic? a nv???torilor
  • Rajka Carmen -  responsabil comisia metodic? ,,Limb? ?i comunicare
  • Dabija Iuliana - responsabil comisia metodic? ,,Matematic?. ?tiin?e. Tehnologii
  • Constantin Marius - responsabil comisia metodic? ,,Om ?i societate. Arte
  • Ralea Mihaela responsabil CEAC


 

 

 

 • COMISIILE METODICE
  • Comisia educatoarelor 

Urjan Maria responsabilul comisiei; responsabil pt. activit??ile de mentorat la nivelul comisiei 

Membri: 

Arsene Veronica 

Manea Cristina 

Badiu Mihaela 

D?ni?? Rodica 

 

 

 • Comisia nv???toarelor 

M?nescu Cristinela responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei 

Membri: 

Ralea Mihaela 

Dasc?lu Monica 

Toader Loredana 

Pinghel Daniela 

Dedu Iuliana 

Iva?cu Ana 

Pavel C?t?lin 

 

 • Comisia ,,Limb? ?i comunicare 

Rajka Carmen responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei 

Membri: 

Gheorghe Lorena 

Constantin Silvia 

Stng? Angelica


 

 • Comisia ,,Matematic? ?i ?tiin?e. Tehnologii

Dabija Iuliana responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei

Membri:

Roman Victor

Fruja Ecaterina

P?un Mariana

Mitrea Liliana

Falnicu Daniela

 

 • Comisia ,,Om ?i societate. Educa?ie fizic? ?i sport. Arte

Constantin Marius responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei

Membri:

Petcu Gra?iela

Arsene Ion

Cr?ciun Aurel

Stancu Angela

Coco? Aurelia

 

 • Comisia dirigin?ilor

Fruja Ecaterina responsabilul comisiei; coordonator de programe ?i proiecte educative; diriginte clasa a VII-a

Membri:

Constantin Marius diriginte clasa a V-a A

Roman Victor diriginte clasa a V-a B

Gheorghe Lorena diriginte clasa a VI-a A

Cr?ciun Aurel  diriginte clasa a VI-a B

Fruja Ecaterina diriginte clasa a VII-a

P?un Mariana diriginte clasa a VIII-a A

Constantin Silvia diriginte clasa a VIII-a B

 

 

 

 

 • COMISIA PENTRU EVALUAREA ?I ASIGURAREA CALIT??II
 • Ralea Mihaela coordonator CEAC; responsabil cu accesarea aplica?iei http://aracip.calitate.eu ?i cu ini?ializarea RAEI aferent anului ?colar 2014-2015; cadru didactic format n cadrul proiectului ,,Sprijin pentru unit??ile ?colare n implementarea manualului de evaluare intern? a calit??ii n educa?ie
 • Petcu Gra?iela director ?coala Gimnazial? Verne?ti; responsabil cu accesarea aplica?iei http://aracip.calitate.eu ?i cu ini?ializarea RAEI aferent anului ?colar 2014-2015; cadru didactic format n cadrul proiectului ,,Sprijin pentru unit??ile ?colare n implementarea manualului de evaluare intern? a calit??ii n educa?ie
 • Fruja Ecaterina profesor; membru
 • Rajka Carmen profesor; membru
 • Urjan Maria educatoare; membru
 • Cr?ciun Aurel membru; reprezentantul organiza?iei sindicale
 • Dasc?lu Monica - membru; reprezentantul Comitetului de p?rin?i
 • Roman Costel reprezentantul administra?iei locale
 • .............. elev? clasa a VIII-a; reprezentantul elevilor.

 

 

 • COMISIA PENTRU PREVENIREA ?I REDUCEREA VIOLEN?EI N MEDIUL ?COLAR
  • Petcu Gra?iela responsabil
  • Fruja Ecaterina coordonator programe ?i proiecte educative
  • Badiu Mihaela responsabil? la nivelul structurii GPN+?coala Primar? S?senii Noi
  • D?ni?? Rodica - responsabil? la nivelul structurii GPN Ni?cov
  • Pinghel Daniela responsabilul activit??ii la nivelul ciclului primar
  • Roman Victor - responsabilul activit??ii la nivelul ciclului gimnazial
  • Dabija Iuliana
  • Constantin Marius
  • Oan? Georgeta reprezentantul Comitetului de p?rin?i din ?coal?
  • Reprezentantul Postului de Poli?ie Verne?ti

 

 • COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVEN?EI ELEVILOR, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ?I A ABONDONULUI  ?COLAR
  • Dasc?lu Monica responsabil
  • Fruja Ecaterina coordonator programe ?i proiecte educative
  • Badiu Mihaela responsabil? la nivelul structurii GPN+?coala Primar? S?senii Noi
  • D?ni?? Rodica - responsabil? la nivelul structurii GPN Ni?cov
  • Pinghel Daniela responsabilul activit??ii la nivelul ciclului primar
  • Roman Victor - responsabilul activit??ii la nivelul ciclului gimnazial
  • Dabija Iuliana
  • Constantin Marius
  • Oan? Georgeta reprezentantul Comitetului de p?rin?i din ?coal?
  • Reprezentantul Postului de Poli?ie Verne?ti

 

 • COMISIA TEHNIC? DE PREVENIRE ?I AC?IUNE N CAZUL SITUA?IILOR DE URGEN??
 • Pre?edinte: Petcu Gra?iela
 • Secretar: Dasc?lu Monica
 • Membri: Stancu Angela; Cr?ciun Aurel; Roman Victor; Toader Loredana; Badiu Mihaela; Pavel

               C?t?lin; Manea Cristina; D?ni?? Rodica; Chiri?? Madi; Chiri?? Felicia; Mihalcea Elena;    

               Copoiu Stelic?; Mihai Gheorghi??; Petre Constantin

                          

 • Subcomisia pentru organizarea exerci?iilor de evacuare n situa?ii de urgen??: Stancu Angela; Cr?ciun Aurel; Toader Loredana; Manea Cristina; Badiu Mihaela; D?ni?? Rodica.

 

 • COMITETUL DE S?N?TATE ?I SECURITATE N MUNC?
 • Cr?ciun Aurel - pre?edinte
 • Mihalcea Elena secretar
 • Membri: dr. primar Medicina muncii Olga Negoi??; Fruja Ecaterina;Mitrea Liliana; Iva?cu Ana

               (responsabil? ciclul primar); Arsene Veronica (nivel pre?colar); Stng? Angelica (nivel

               gimnazial).

n anul ?colar 2015-2016 persoanele delegate pentru acordarea primului ajutor sunt:

 • SCHIMBUL I:    Chiri?? Madi

                                    Iva?cu Ana/Mitrea Liliana

                                    Cadrele didactice de serviciu pe ?coal? conform graficului

 • SCHIMBUL al II-lea: Mihalcea Elena

                                             Fruja Ecaterina/Mitrea Liliana

                                             Cadrele didactice de serviciu pe ?coal? conform graficului  

 

 • COMISIA PENTRU PERFEC?IONARE ?I FORMARE CONTINU? A PERSONALULUI
  • P?un Mariana coordonatorul comisiei
  • Urjan Maria membru
  • M?nescu Cristinela membru
  • Constantin Marius membru
  • Rajka Carmen - membru

 

 • COMISIA PENTRU NTOCMIREA ORARULUI ?I ASIGURAREA SERVICIULUI PE ?COAL?
  • Dabija Iuliana coordonatorul comisiei
  • Urjan Maria membru; responsabil nivel pre?colar
  • Ralea Mihaela membru; responsabil nivel primar
  • Fruja Ecaterina - membru; responsabil nivel gimnazial
  • D?ni?? Rodica responsabil? GPN Ni?cov
  • Badiu Mihaela - responsabil? GPN+?coala Primar? S?senii Noi

 

 • COMISIA PENTRU PROGRAME ?I PROIECTE EDUCATIVE
  • Fruja Ecaterina coordonatorul comisiei
  • Urjan Maria membru
  • Ralea Mihaela membru
  • Cr?ciun Aurel - membru
  • Constantin Marius membru
  • Constantin Silvia - membru
  • Falnicu Daniela - membru

 

 • COMISIA CONSILIERE, ORIENTARE ?I ACTIVIT??I EXTRA?COLARE
  • Fruja Ecaterina coordonatorul comisiei
  • Membri: Urjan Maria; D?ni?? Rodica; Manea Cristina; Badiu Mihaela; Arsene Veronica; Dedu Iuliana; Ralea Mihaela; Dasc?lu Monica; Iva?cu Ana; Pinghel Daniela; Toader Loredana; M?nescu Cristinela; Pavel C?t?lin; Constantin Marius; Roman Victor; Gheorghe Lorena; Cr?ciun Aurel; P?un Mariana; Constantin Silvia

 

 • COMISIA PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR, CONCURSURILOR ?COLARE ?I A COMPETI?IILOR SPORTIVE
  • Petcu Gra?iela coordonatorul comisiei
  • Manea Cristina responsabil ciclul pre?colar
  • Dedu Iuliana responsabil ciclul primar
  • Constantin Sivia responsabil ciclul gimnazial
  • Fruja Ecaterina
  • Cr?ciun Aurel responsabilul organiz?rii/particip?rii la competi?iile sportive
  • Stancu Angela responsabilul organiz?rii/particip?rii la competi?iile sportive

 

 • COMISIA PENTRU PREVENIREA ?I COMBATEREA DISCRIMIN?RII ?I PROMOVAREA INTERCULTURALIT??II
  • Gheorghe Lorena coordonatorul comisiei
  • Membri: Coco? Angela; Constantin Marius; Rajka Carmen; Stng? Angelica; Falnicu Daniela

  

 • COMISIA PENTRU INVENTARIEREA ANUAL? A PATRIMONIULUI
 • Pre?edinte: Mihalcea Elena
 • Membri:  Fruja Ecaterina; Cr?ciun Aurel; Roman Victor; Copoiu Stelic?; Fronescu Stelic?

 

 • COMISIA PENTRU RECEP?IE BUNURI
 • Fruja Ecaterina responsabil comisie
 • Chiri?? Madi
 • Mihalcea Elena

 

 • COMISIA PENTRU CASARE ?I VALORIFICARE A BUNURILOR REZULTATE
 • Chiri?? Madi pre?edinte
 • Roman Victor membru
 • Mihalcea Elena - membru

 

 • COMISIA PENTRU GESTIONAREA BUNURILOR
  • Chiri?? Madi gestionar
  • Urjan Maria membru; responsabil? GPN Verne?ti
  • D?ni?? Rodica membru; responsabil? GPN Ni?cov
  • Badiu Mihaela membru; responsabil? GPN+?coala Primar? S?senii Noi

 

 • COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR ?I A EVALU?RILOR NA?IONALE
  • Petcu Gra?iela director
  • Chiri?? Felicia secretar
  • P?un Mariana - diriginte clasa a VIII-a B
  • Constantin Silvia dirigint? clasa a VIII-a B
  • Toader Loredana nv. clasa a II-a
  • Iva?cu Ana - nv. clasa a II-a
  • M?nescu Cristinela - nv. clasa a II-a
  • Pavel C?t?lin nv. ?coala S?senii Noi
  • Gheorghe Lorena diriginte clasa a VI-a A
  • Cr?ciun Aurel - diriginte clasa a VI-a B
  • Mihalcea Elena informatician

  

 • COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR ?I A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI (AJUTOARE OCAZIONALE)
  • Dedu Iulia Responsabilul comisiei
  • Pinghel Daniela membru
  • Stng? Angelica membru
  • Chiri?? Felicia membru
  • Mihalcea Elena - membru

  

 • COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ?COLARE (cataloage, condic? de prezen?? etc.) ?I A ACTELOR DE STUDII
  • Petcu Gra?iela - director
  • Stng? Angelica responsabil completarea condicii de prezen?? la gimnaziu
  • Pinghel Daniela - responsabil completarea condicii de prezen?? la nivelul ciclului primar
  • Mihalcea Elena responsabil cu condica de prezen?? zilnic?
  • Chiri?? Felicia responsabil cu arhiva ?colii

  

 • COMISIA PENTRU ELEVII CU CERIN?E EDUCA?IONALE SPECIALE

 • Constantin Silvia responsabil comisie
 • Dedu Iuliana - membru
 • D?ni?? Rodica membru
 • Pavel C?t?lin membru
 • Manea Cristina - membru

 

 • COMISIA PENTRU RECENS?MNTUL POPULA?IEI ?COLARE
 • Chiri?? Felicia secretar
 • Arsene Veronica educatoare GPN Verne?ti
 • Manea Cristina educatoare GPN Verne?ti
 • Urjan Maria educatoare GPN Verne?ti
 • D?ni?? Rodica educatoare GPN Ni?cov
 • Badiu Mihaela educatoare GPN S?senii Noi

 

 • CONSILIUL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ?I INFORMARE
  • Petcu Gra?iela director
  • Constantin Silvia profesor documentarist
  • Fruja Ecaterina coordonator programe ?i proiecte educative
  • Chiri?? M?d?lina bibliotecar?
  • Nu?? R?zvan reprezentanta comunit??ii locale
  • Cosma Mihaela - reprezentanta comunit??ii locale
  • Prof. pr. Nedelcu Ionu? Preot Parohia II Verne?ti
  • N?stase Daniel Primarul comunei Verne?ti

 

 COMISIA PENTRU EDUCA?IE SANITAR?

  • Mitrea Liliana responsabilul comisiei
  • Fruja Ecaterina coordonator programe ?i proiecte educative
  • Dabija Iuliana - responsabil la nivelul ciclului gimnazial
  • Dedu Iuliana - responsabil la nivelul ciclului primar
  • Manea Cristina - responsabil la nivelul ciclului pre?colar
  • Dr. Cmpeanu Gina
  • Dr. Ple?a Cristinela

 

 • COMISIA PENTRU      EDUCA?IE RUTIER?
  • Dasc?lu Monica responsabilul comisiei
  • Cr?ciun Aurel responsabil ciclul gimnazial
  • Dasc?lu Monica - responsabil ciclul primar
  • Badiu Mihaela
  • Stancu Angela
  • Fronescu Stelic? ?ofer
  • Reprezentantul Postului de Poli?ie Verne?ti

 

 • COMISIA DE SPRIJIN A BIBLIOTECII
 • Chiri?? Madi - bibliotecar?
 • Gheorghe Lorena profesor lb. romn?
 • Constantin Silvia profesor lb. romn?
 • Stng? Angelica profesor lb. englez?
 • Rajka Carmen profesor lb. francez?
 • Arsene Veronica educatoare
 • Iva?cu Ana profesor pt. nv???mntul primar

 

 • COMISIA PENTRU EDUCA?IE CIVIC? EUROPEAN? ?I EDUCA?IE PENTRU CET??ENIE DEMOCRATIC?
  • Petcu Gra?iela director; coordonator Programul ,,Agenda Europa
  • Arsene Ion profesor de istorie ?i CCV
  • Arsene Veronica educatoare
  • Stng? Angelica profesor de limba ?i literatura englez?
  • Falnicu Daniela responsabil proiecte educative europene
  • Chiri?? Madi bibliotecar?
  • Mihalcea Elena laborant informatic?

 

 • COMISIA PENTRU VOLUNTARIAT
  • Petcu Gra?iela director
  • Fruja Ecaterina coordonator programe ?i proiecte educative
  • Pr. Constantin Marius
  • Gheorghe Lorena
  • Urjan Maria
  • Ralea Mihaela
  • Dasc?lu Monica
  • Mihalcea Elena

  

 • COMISIA PENTRU PROGRAMUL ,,LAPTELE ?I CORNUL
  • Prof. Gra?iela Petcu director
  • Chiri?? Madi coordonatorul comisiei
  • Toader Loredana responsabil ciclul primar
  • P?un Mariana responsabil ciclul gimnazial
  • Badiu Mihaela responsabil G.P.N. S?senii Noi + ?coala Primar? S?senii Noi
  • Urjan Maria responsabil G.P.N. Verne?ti
  • D?ni?? Rodica responsabil G.P.N. Ni?cov

  

 • COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN
  • Roman Victor pre?edinte
  • Ralea Mihaela - vicepre?edinte
  • Urjan Maria - secretar
  • Chiri?? Felicia secretar?; contabil ?ef; membru
  • Mihalcea Elena laborant; administrator; membru
  • Chiri?? Madi bibliotecar?; gestionar; membru

 

 • COMISIA PENTRU GESTIONARE SIIIR
  • Petcu Gra?iela responsabilul comisiei; director
  • Mihalcea Elena
  • Chiri?? Felicia

  

 • COMISIA PENTRU ESTETIZARE
  • Petcu Gra?iela director
  • Mihalcea Elena
  • Chiri?? Madi
  • Copoiu Stelic?
  • Fronescu Stelian
  • Barac Gloria
  • Tudor Georgeta
  • Pogan Liliana
  • Chiosa Rozica
  • Petre Constantin
  • Constantin Gheorghi??

  

 • COMISIA PENTRU COMUNICARE ?I PROMOVARE A IMAGINII ?COLII
  • Petcu Gra?iela director
  • Fruja Ecaterina - coordonator programe ?i proiecte educative
  • Dasc?lu Monica
  • Dedu Iuliana
  • Iva?cu Ana
  • Ralea Mihaela
  • Oan? Georgeta

 

 • COMISIA PARITAR?
  • Petcu Gra?iela director
  • Fruja Ecaterina - coordonator programe ?i proiecte educative
  • Cr?ciun Aurel lider de sindicat ?coala Gimnazial? Verne?ti
  • Roman Victor
  • M?nescu Cristinela
  • Cosma Elena reprezentantul Comitetului de p?rin?i din ?coal?
  • Ralea Mihaela reprezentantul Comitetului de p?rin?i din ?coal?

 

 • COMISIA PENTRU REDACTAREA REVISTELOR ?COLARE ,,MILLENIUM ?I ,,GLASUL P?DURII
  • Petcu Gra?iela
  • Fruja Ecaterina
  • Gheorghe Lorena
  • Constantin Silvia
  • Urjan Maria
  • Manea Cristina
  • M?nescu Cristinela
  • Mihalcea Elena

 


 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania