forex trading logo

Home BULETIN INFORMATIV LG.544_2001


MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICEsc

?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

 Nr. 1752/29.09.2015                                       

 

BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA

LEGII 544/2001 N ANUL ?COLAR 2015-2016


 

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informa?iile de interes public, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?coala Gimnazial? ,,N.I.Jilinschi Verne?ti func?ioneaz? potrivit:

 

 • Legii nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
 • Regulamentului privind organizarea ?i func?ionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, conform OMECS nr. 5114/ 2014.

 

Coordonate de contact:

 

            ?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

 

            Telefon: 0238700380; fax: 0328511182

 

            e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

 

 

 

            Pentru a v? asigura c? mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite ?i pentru a primi r?spunsuri prompte, v? rug?m lua?i not? de urm?toarele:

 

Contacta?i Serviciul Secretariat pentru:

 

 • Eliberare acte studii
 • Eliberare adeverin?e
 • Depunere cereri

 

STRUCTURA ORGANIZATORIC? A ?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

 CONSILIUL DE ADMINISTRA?IE AL ?COLII

 

 • PETCU GRA?IELA
 • FRUJA ECATERINA
 • URJAN MARIA
 • DASC?LU MONICA
 • POPESCU CONSTANTIN
 • NU?? R?ZVAN
 • TOADER MARIAN
 • RALEA MIHAELA
 • COSMA MIHAELA

 

DIRECTOR: PETCU GRA?IELA                                                SECRETAR:  CHIRI?? FELICIA


 

  RELA?II CU PRES? PETCU GRA?IELA

RELA?II RESURSE UMANE CHIRI?? FELICIA

 Eliberare acte de studii, adeverin?e, nregistrare cereri: CHIRI?? FELICIA

 

 

 

            Pentru audien?e la directorul  unit??ii de nv???mnt se depune o solicitare - n scris - la Serviciul secretariat sau n func?ie de programul zilnic, audien?a este ob?inut? pe loc.

 

            n cererile scrise de primire n audien?? se vor men?iona:

 

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • datele de contact telefon, adres? po?tal?, adresa de email;
 • descrierea problemei pentru care se solicit? audien?a;

 

            Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data ?i ora la care se poate prezenta pentru audien??.

 

?

 

 

 

            n baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informa?iile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

 

  Informa?ii cu privire la datele personale ale angaja?ilor;

 

  Informa?ii clasificate potrivit legii.

 

 

 

MODALIT??I DE CONTESTARE:

 

 

 

            Modalit??ile de contestare a deciziei autorit??ii sau a institu?iei publice, n situa?ia n care persoana se consider? v?t?mat? n privin?a dreptului de acces la informa?iile de interes public solicitate, sunt prev?zute n art. 21 ?i art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i anume reclama?ia  se  depune la  secretariatul unit??ii,  n  termen  de 30  de  zile.

 

 

 

 

 

 


 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania